Proglašen 12. Park prirode u Republici Hrvatskoj – masiv Dinara

Dinara pod snježnim pokrivačem
Dinara pod snježnim pokrivačem

Zakon o proglašenju dvanaestog Parka prirode Dinara stupio je na snagu prije nekoliko dana. Točnije, od 05.02.2021. Masiv Dinare (u koji spadaju Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu su postali novim Hrvatskim parkom prirode.

Park prirode Dinara u retrovizoru

“Bilo je i vrijeme.” – pomislit će mnogi koji su vidjeli Dinaru, a pogotovo oni koju su se penjali ili boravili na njoj te u prostoru podno i oko nje.

Zašto je Dinara postala 12. park prirode u Republici Hrvatskoj?

Dinara je bez sumnje odavno trebala postati parkom prirode ponajviše zbog svog iznimnog značaja za svu faunu i staništa koja se nalaze na ovome području. Područje Parka ima čak 11 područja ekološke mreže Natura 2000. Neka od tih područja su vrlo značajna za ptice, a neka za vrste i stanišne tipove.

Uz enormni značak za faunu i staništa, područje Dinare obiluje bogatskom georaznolikošću, divljim vrstama flore i faune te endema. Neka od prirodnih i izvornih staništa su: Cetina i Krčić vodena staništa sa svojim pritocima, močvarama, špiljama i stijenama.

Izvor rijeke Cetine
Izvor rijeke Cetine


Svojom veličinom od 63.052 ha Park prirode Dinara se proteže na dvije županije bivajući drugim najvećim parkom prirode u Hrvatskoj nakon Parka prirode Velebit. Bitno je i naglasiti da se na području Parka prirode Dinara nalazi i najviši vrh Hrvatske – Sinjal (1831 m).

Triglav, Dinara
Triglav, Dinara


Uz prirodna bogatsva, područje dinare obiluje i bogatim povijesnim te kultunim naslijeđem. Fenomen nazvan Dinarski krš je prepoznat na međunarodnoj razini. U Parku prirode Dinara pronaći ćete 1000 biljnih vrsta (čak petina sveukupne hrvatske flore), od kojih je 75 nacionalnih endema te preko 20 endemskih vrsta životinja. Ovdje obitava vrsta endemične zmije Dinarida – planinski žutokrug Vipera ursinii macrops), za koju su značajni visoki dinarski travnjaci (rudine).

Dinara


Donošenjem novog Zakona, posebno će se obilježiti područje i donijet će se plan o upravljaju Parkom prirode Dinara kojim će se dodatno urediti kompletna zaštita, način i korištenje te upravljanje područjem Parka.
Zaštita ovog područja će imati iznimno pozitivne učinke za očuvanje prirode, kao i za kompletno stanovništvo i gospodarstvo ne samo užeg Dinarskog područja, već i šireg kraja.

Dinara postala 12. park prirode u Republici Hrvatskoj te 20. zaštićeni lokalitet u kategoriji parka prirode i nacionalnog parka. (8 nacionalnih parkova – pogledaj kompletan vodič za Plitvička jezera)

Leave a Reply